DIANE TSA SETSWANA PDF

DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Dikora Brasho
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 21 November 2004
Pages: 248
PDF File Size: 8.25 Mb
ePub File Size: 8.77 Mb
ISBN: 742-8-67518-543-7
Downloads: 9864
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brall

Motsadi o tsenngwa ke ngwana mo mathateng. Motshega-kgarebe ke moenyadi Motho yo o nyatsang sengwe a ka tsoga a se dira.

21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi.

Motho o kgona go logela sengwe le sengwe maano fa e se loso fela. Sections of this page. Motho mongwe le mongwe o bona bontle le botswerere ka nako tsotlhe fa a iteba. Ga go na motho yo oka iphetsang.

Resemeletse, 21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi. ยท Motsweding FM –

Ngwana o tshwanetse go itumedisa batsadi ka go dira ditiro tse a di romiwng kwa ntle ga ngongorego kgotsa tuelo. Kgaka e ntsho e fofa, mebala re e bona e diand. Malata a ithuna a ile kgonnye – Baho ba mophato ba itherolola fa ba le bosi.

Maano ga a site go sita a loso. Manong a ja ka ditshika Batho ba losika ba thusanya pele ba ka gopola ba bangwe. This page requires Javascript. Mphemphe e a lapisa, motho o kgonwa ke sa gagwe – Motho o tshwanetse go itirela, e seng go kopela ruri. Ngwana o itshupa se a tla nnang sona a sa le monnye.

Puo Ya Rona/Our Lunguage: Diane Motswana

Noga ga e latelelwe mosimeng – Motho ga ke a latelelwa kwa ga gagwe. Tlhotsa-pele ga se e swapele.

Ga go ntlo e e sa neleng. The Voice Newspaper Botswana. Tsweetswee e roba ditokololo Fa motho a kopa ka lobaka lo lo leele o feletsa a bone se a sekopang. Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. Setlhotsa go fola eetswana podi, sa motho ga se fole – Motho ga ke a ciane mokgwa oo maswe, le mororo phologolo e ka o latlhisiwa. Motlapa o itshireletsa ka go bua thata.

Ngwana fa a bua selo se se mo fetang gantsi o a bo a utlwile bagolo.

Sekukuni se bonwa ke sebataladi – Le fa modira bosula a ka leka go iphitlha jang, o a tle a feletse a bonywe ke mongwe. O se bone nong go rakalala godimo, go ya tlase ke ga yone. Noticeboard Motsweding FM Calendar. Fa o se ngame kgotsa fa o thusa ba bangwe ka dilo tsa gago, le bona ba tla go tshola ka mokgwa oo.

Bana ga ba itse babolai ba bona. Go direla sengwe ka bonako go a senya Tsetse e seng eno ke nama Selo e seng sa gago sta o se rekegele, gantsi o se dirisa fela ka fa o ka kgonang ka teng.

Tau ga e je e dumile, e a re setswna lela e be e re e tlhaselwe – Fa Motho yo mongwe a go ipokela, le wena o tsamae o mo ipaakanyeditse. Montsamaisa bosigo ke mo leboga bo sele – Motho yo o go thusang o le mo mathateng, e re o dule mo go one o setswanaa gopole ka tebogo.

Montsamaisa bosigo ke moleboga bo sele Fa o atlegile mo botshelong o leboge ba ba go thusitseng fa o ne o le mo mathateng Mookodi wa pula o beelediwa ntlheng tsotlhe Botshelo bo lekwa ka maano otlhe.

Fa o sa tlhagise mathata a gago, o ka se bone thuso. Monna nku o lelela teng. Retrieved from ” https: Diselammapa ga di ratane. E re go lemoga ngaka, le bolwetsi o bo lemoge – E re o tlhanogela mothusi wa gago, o be xetswana itse gore ga o na go tlhola o kopa thuso mo go ene. Mosweleswele o o mephuphutho mebe o iphatlha ka diphuka.